gwarancja jako??ci

Ciesz si? zawsze pi?knym u??miechem!

100% zadowolenia

Korona-pracownia protetyczna poleca:

-Ceramika na podbudowie metalowej

-Protezy biocetalowe

-Protezy nylonowe

-Protezy akrylowe

Nylon-estetyczne protezy cz???ciowe

S? one doskona??? alternatyw? dla cz???ciowych protez akrylowych. Nylon umo??liwia ca??kowite wyeliminowanie metalowych elementów retencyjnych z cz???ciowych protez osiadaj?cych i szkieletowych. Wyj?tkowa elastyczno??? materia??u umo??liwia wykonanie estetycznych, praktycznie niewidocznych, elementów utrzymuj?cych protez?. Proteza wykonana z nylonu jest klinicznie niezniszczaln? ,zapewnia pacjentom wysoka funkcjonalno??? i komfort u??ytkowania.

Zalety:

Biocetal-bezmetalowe protezy szkieletowe

Biocetal dzi?ki unikalnej, regularnej strukturze molekularnej ma znakomite w??a??ciwo??ci fizykochemiczne.

Istotnymi cechami tego materia??u s? stabilno??? wymiarow? ,niska ??cieralno???, odporno??? na cykliczne napr???enia i biotolerancja. Optymalna kombinacja sztywno??ci i spr???ysto??ci oraz wytrzyma??o??? mechaniczna predysponuj? ten technopolimer do wykonywania protez szkieletowych oraz indywidualnych elementów retencyjnych.

Zalety:

Ceramika Vita na podbudowie metalowej:

-korony,mosty

Akryle